abb83
 
 Yousuf Karsh Thomas Mann, 1946
 Inventar-Nr.: Ph 2000/218

<<  >>