• Paul Thomaschki: Tagebuchseite, 1916

Paul Thomaschki: Tagebuchseite, 1916

© J. Frank

lo