• Foto: Hermann Müller, 1920

Reichskanzler a.D. Hermann Müller

Fotograf: Otto Haeckel
Berlin, 25. Juni 1920
12,9 x 17,9 cm
Inv.-Nr.: BA 96/62
Exponat: Photo: Hermann Müller, 1920 [Abbildung] Hermann Müller Photographie Berlin, 1920 © Deutsches Historisches Museum, Berlin Inv. Nr.: BA 96/62

Anfragen wegen Bildvorlagen bitte unter Angabe des Verwendungszwecks an: fotoservice@dhm.de

lo